V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Vodstvo in organi

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov, tri imenuje ustanoviteljica Mestna občina Kranj, dva pa izvolijo zaposleni v zavodu. Mandat članov traja 4 leta.

 

 

 

 

Direktor zavoda

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda. Direktor zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost, strokovnost ter gospodarnost dela zavoda. Sklepa vse posle v imenu in za račun javnega zavoda brez omejitev, razen poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnimi soglasji pristojnega organa.

 

   

Tomaž Vilfan, direktor 

 

 

Vodja gasilske operative

Vodja gasilske operative vodi operativno delo gasilske enote in je pristojen za vodenje posameznih ali celotnih formacijskih sestav gasilskih enot. Skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote.

 

Andraž Šifrer, namestnik direktorja in vodja gasilske operative 

 

Vodja preventive

 

 

Primož Jagrič, vodja preventive

 

Vodje izmen in namestniki vodij izmen

Glavna naloga vodij in namestnikov vodij izmen je poenotenje dela na vseh izmenah, obenem pa priprava strokovnih podlag za delo operative na strokovnem področju v in izven zavoda. Delo vodij izmen in namestnikov vodij izmen vodi in usklajuje vodja gasilske operative.

 

 

 

Primož Šifrer, vodja 1. izmene

Andrej Polajnar, vodja 2. izmene

Tomaž Novak, vodja 3. izmene

Črt Praprotnik, vodja 4. izmene

Marko Tomič, namestnik vodje 1. izmene

Nejc Štremfelj, namestnik vodje 2. izmene

Tomas Felkar, namestnik vodje 3. izmene

Andrej Roblek, namestnik vodje 4. izmene

 

 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN