V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki

Naziv in sedež javnega zavoda:

JAVNI ZAVOD GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

 

Matična številka: 5015561000

Davčna številka: 65639642

 

Odgovorna in uradna oseba:

Tomaž Vilfan, v. d. direktorja

+386 4 23 75 251

...

http://www.gasilsikranj.si

 

Kategorija gasilske enote: VI.

 

2. Splošni podatki o zavodu

2.1. Dejavnost zavoda

 

O 84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:

 • Gašenje in omejevanje širjenja požarov,
 • tehnično reševanje ljudi in živali,
 • tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah,
 • začasno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah,
 • tehnična pomoč ob nezgodah,
 • stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih,
 • požarno preventivna dejavnost,
 • pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju,
 • opravljanje požarne straže,
 • uporaba gasilske opreme v druge namene,
 • strokovno svetovanje s svojega delovnega področja,
 • vzdrževanje lastnih objektov in opreme,
 • izdelava opreme za lastne potrebe.

 

M 71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje:

 • Vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov,
 • servisiranje gasilske opreme drugim,
 • kontrolni organ za tlačne preizkuse.

 

G 46.690 – Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

 

G 47.789 – Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

 • Prodaja gasilne opreme.

 

H 49.410 – Cestni tovorni promet

 

2. 2.  Organizacijska shema delovnih mest

 

2. 3. Organi zavoda

 

Svet zavoda je organ upravljanja. Sestavlja ga pet članov; tri imenuje ustanovitelj, dva  pa izvolijo zaposleni v zavodu. Mandat članov traja 4 leta.

 

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda. Zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost, strokovnost ter gospodarnost dela zavoda. Sklepa vse posle v imenu in za račun javnega zavoda brez omejitev, razen poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnimi soglasji pristojnega organa.

 

Strokovni svet je posvetovalni organ zavoda. Sestavljajo ga direktor, namestnik direktorja, vodje gasilskih izmen in njihovi namestniki.

 

3. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Državni predpisi

 

Predpisi s področja zaščite in reševanja

 

Predpisi lokalne skupnosti

 

Notranjeorganizacijski akti:

 • Odlok o ustanovitvi GARS Kranj,
 • Statut Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj,
 • Poslovnik o delu Sveta GARS Kranj,
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji,
 • Pravilnik o izobraževanju,
 • Navodila za izvedbo javnih naročil male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3,
 • Navodila za odziv enote na izpostavljenost gasilcev stresni situaciji,
 • Pravilnik o popisu,
 • Pravilnik o službenih potovanjih,
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in del pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi delavcev na delovnem mestu,
 • Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
 • Navodilo zaposlenim o načinu koriščenja letnega dopusta in viška ur,
 • Hišni red, 
 • In drugi. 

 

4. Seznam programov, strategij, stališč, mnenj, študij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda

 • Program dela s finančnim načrtom GARS Kranj za tekoče leto,
 • Poslovno poročilo GARS Kranj za tekoče leto.

 

5. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

 • Trenutno ni aktualnih objav

 

6. Druge informacije javnega značaja

Ostale informacije javnega značaja lahko zahtevate samo z ustrezno izpolnjenim obrazcem, ki ga lahko dostavite osebno, po pošti na naš naslov ali po elektronski pošti na: ....

 

7. Stroškovnik

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN